Wat is ambulante begeleiding?

Algemene informatie o.a. over: Wat is ambulante begeleiding, rugzak, hoe je kind kan helpen, waar kun je terecht voor indicatiestelling

Moderator: Forummoderator

José

Wat is ambulante begeleiding?

Bericht door José » ma 10.09.2007 16:46

Wat is Ambulante Begeleiding

Ambulante begeleiding is een voorziening vanuit het REC waardoor het mogelijk wordt dat leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking in het reguliere onderwijs blijven. Het Rugzakje dat de leerling daarvoor krijgt, maakt het mogelijk dat de school voor regulier onderwijs de nodige aanpassingen kan maken voor de leerling zodat deze toch het gewone onderwijs kan volgen.

Wat kan de Dienst Ambulante Begeleiding bieden?
Advisering na de indicatiestelling
  • Voorlichting over de problematiek van de leerling.
  • Ouders helpen bij het maken van de juiste schoolkeuze.
Adviseren handelingsplan
  • Adviseren en ondersteunen bij de opzet en evaluatie van het handelingsplan.
Begeleiden van de leerling
  • Individueel werken met de leerling.
  • Gesprekken met de leerling.
Begeleiden van de leerkracht.
  • Ondersteunen en adviseren bij de uitvoering van het handelingsplan.
  • Coordineren van de externe zorg rond de leerling.
Deskundigheidsbevordering
  • Adviseren t.a.v. en verzorgen van bijscholing.
Onderwijskundige Ambulante Begeleiding
  • Hulp bij het zoeken naar oplossingen voor kindgerichte hulp.

Wat is een ambulante begeleider in Cluster 2?

Een ambulante begeleider is een gekwalificeerde leerkracht of logopedist met veel ervaring in het werken met leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Ze hebben de nodige werkervaring opgedaan en diverse opleidingen op dit gebied gevolgd. Deze opleidingen zijn gericht op dienstverlening aan deze leerlingen binnen het regulier onderwijs (BAO en VO)

Wie komen in aanmerking voor ambulante begeleiding?

Rugzak leerlingen ( RAB)
Dit zijn leerlingen met een positieve beschikking van de Commissie van Indicatie. Zij hebben recht op een plaats in het (voortgezet) speciaal onderwijs of krijgen in het regulier onderwijs ambulante begeleiding met leerling gebonden financiering. Deze financiering wordt ook wel ”rugzak” genoemd. De ambulante begeleiding aan deze leerlingen heet RAB. De rugzak gaat met de leerling mee naar de gekozen reguliere school en kan worden ingezet voor ambulante begeleiding (zie verder: Het Rugzakje)

Terugplaatsingsleerlingen (TAB)
Dit zijn leerlingen die van een speciale school ( in ons geval een cluster 2 school) teruggeplaatst worden naar het reguliere onderwijs.
Zij krijgen geen leerling gebonden financiering omdat ze niet meer voldoen aan de indicatie criteria voor cluster 2 scholen. De reguliere scholen die les geven aan deze leerlingen ontvangen gedurende één jaar terugplaatsingsbegeleiding. De school ontvangt geen extra formatie. Deze begeleiding bestaat vooral uit informatieoverdracht, observaties in de groep en coaching van de leerkracht en/of mentor.

Preventieve Ambulante Begeleiding (PAB)
Leerlingen die geen positieve beschikking hebben gekregen van de CvI, maar nog wel auditieve en/of communicatieve problemen hebben, kunnen in aanmerking komen voor kortdurende preventieve ambulante begeleiding ( PAB).
PAB kan ook ingezet worden om een indicatietraject te begeleiden en
PAB kan verleend worden om bijvoorbeeld een hulpvraag of probleem op taal/spraak gebied van een leerling helder te krijgen.
Hiervoor is beleid in de maak (zie verder: Preventieve Ambulante Begeleiding)
Uitgebreide informatie over leerlinggebonden financiering vindt u op:

www.oudersenrugzak.nl
www.leerlinggebondenfinanciering.nl

Preventieve Ambulante Begeleiding

Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding (PAB)?
Preventieve ambulante begeleiding is een vorm van collegiale consultatie. Collegiale Consultatie is het ingaan op hulpvragen bij handelingsverlegenheid van een school over een leerling met communicatieve problemen.(zie website) Hieronder verstaan we het bekijken en met de school bespreken van de leerling in de onderwijsleersituatie.

Het betreft maatwerk; het kan zijn dat bespreken van de beschikbare gegevens en ervaringen met de leerling voldoende is om tot een advies te komen. Ook kan het zijn dat de betrokken ambulant begeleider de ambulant logopediste inschakelt voor een observatie of aanvullend onderzoek. De ambulant begeleider kan ook zelf observeren of een kort onderzoek doen. Per aanvraag zijn maximaal 8 contacturen beschikbaar.

In welke gevallen kan een aanvraag gedaan worden?


• Indien voor een leerling een indicatie (bij cluster 2) is aangevraagd en afgewezen maar er nog wel duidelijke communicatieve problemen zijn.
• Indien er een hulpvraag bij de school is op het gebied van communicatie maar er niet voldoende achterstanden (lijken te) zijn om de leerling aan te melden voor indicatie.
• Indien er problemen zijn op het gebied van de communicatie maar men niet zeker is dat een indicatieaanvraag bij cluster 2 kan plaatsvinden.
Hoe verloopt een aanvraag:
• De aanvraag en de intakelijst worden door de school ingevuld (zie: Benodigde Formulieren) en opgestuurd naar de Dienst Ambulante Begeleiding (zie: Contact)
• De aanvraag wordt bekeken door de coordinator en deze bekijkt wie de aanvraag gaat behandelen.
• De ambulant begeleider neemt contact op met de school en bespreekt de informatie en wenselijke stappen.
• Het kan zijn dat de ambulant begeleider de leerling observeert of een aanvullend onderzoek doet met de leerling.
• De ambulant begeleider kan desgewenst de ambulant logopediste inschakelen, die een observatie kan doen of een aanvullend onderzoek of screening kan uitvoeren.
• De ambulant begeleider bespreekt de gegevens op de dienst ambulante begeleiding met de coordinator en formuleert een advies.
• Het advies wordt besproken met de school.
• De ambulant begeleider maakt een kort verslag van de consultatie en stuurt dit op naar de schoolBron: Cor Emousschool

Plaats reactie

Terug naar “Algemene informatie voor ouders/verzorgers van een Slechthorende en/of ESM kind”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast