regionale ondertiteling 2007

Ervaringen met (geen) ringleiding in het theater, (geen) ondertiteling op tv, bejegening door personeel, problemen in het verkeer en al die andere aspecten van het leven met een gehoorprobleem.

Moderator: Forummoderator

Yahoo!

Bericht door Yahoo! » ma 23.04.2007 23:09

Geachte heer Woudenberg,

Ik kan u meedelen dat mevrouw Astrid van Vliet vanavond komt tolken. We hebben er alles aan gedaan om de techniek in de vergaderzaal operationeel te krijgen. We zijn nu bezig om de projectieschermen in gebruik te krijgen. Ik heb met mevrouw Van Vliet afgesproken dat we het op prijs zouden stellen als ze wat eerder aanwezig zou kunnen zijn om e.e.a. te testen. Als alles goed werkt dan kunt u de vergadering via het scherm in de Statenzaal volgen.
Verder kan ik u meedelen dat een aantal zitplaatsen inmiddels gereserveerd zijn.

Met vriendelijke groet,

Sjam Jokhan
Adjunct-griffier

Yahoo!

Bericht door Yahoo! » ma 23.04.2007 23:10

8 februari 2007

Dag Joop, en andere lijstleden.

Joop, bedankt dat je geregeld hebt dat SOAP de tolk betaalt voor vanavond.
Natuurlijk stuur ik je mail graag door naar de lijsten waar je nu even niet
naar kunt mailen.

We kunnen ons vanavond concentreren op de vergadering van provinciale staten waar alles om begonnen is.
Ik hoop op een hoge opkomst met veel doven en slechthorenden omdat het voorstel van de PvdA in flevoland ook landelijk gezien betekenis heeft.

Het besluit van de provincie over de ondertiteling bij omroep flevoland zal
invloed hebben op de besluiten van andere provincies. Mislukt dit in
flevoland, dan is het veel lastiger om in andere provincies de ondertiteling
van regionale tv te regelen.

Ik zal erbij zijn vanavond en ik hoop jullie vanavond te treffen in het
provinciehuis in Lelystad. De vergadering begint om 19:30.

Met vriendelijke groet,
Pieter van Woudenberg.

Yahoo!

PvdA Flevoland roept op tot spoedige voortzetting ondertitel

Bericht door Yahoo! » ma 23.04.2007 23:13

* opmerking: Linken zijn niet bruikbaar. gr. moderator
8 februari 2007

PvdA Flevoland roept op tot spoedige voortzetting ondertiteling

*Flevoland

Persbericht <http://www.almere.pvda.nl/>*

* <http://www.almere.pvda.nl/>*
* <http://www.almere.pvda.nl/>**Herstel informatievoorziening voor
tienduizenden gewenst!
**PvdA roept op tot spoedige voortzetting ondertiteling*

*Tijdens de Statenvergadering van a.s. donderdag roept de PvdA Provinciale Staten van Flevoland op te besluiten tot een snelle terugkeer van de ondertiteling van het provinciale nieuws. De reden voor het besluit van Omroep Flevoland om hiermee op 1 februari jl. te stoppen, is dat de
provincie Flevoland geen aanvullende subsidie voor de ondertiteling
verstrekt.*

* *

De PvdA gaat ervanuit dat de collegafracties haar verzoek om dit onderwerp op deze korte termijn aan de orde te stellen, honoreert. Hierna zal de PvdA in de vorm van een motie een statenuitspraak vragen over het reeds ingediende initiatiefvoorstel. De problematiek die is ontstaan door het besluit van omroep Flevoland, is nu dermate urgent dat een regulier behandeltraject van dit voorstel niet kan worden afgewacht. Naar de opvatting van de PvdA moet alles in het werk gesteld worden om de faciliteiten te creëren dat Omroep Flevoland de ondertitelservice voor doven en slechthorenden zo snel als mogelijk hervat.De PvdA vindt dat ondertiteling een structurele voorziening moet zijn, maar dat de omroep dit eigenlijk uit de reguliere bedrijfsvoering moet
bekostigen. Het voor 2007 ingediende inititiatiefvoorstel houdt in dat de
stimuleringssubsidie wordt voortgezet door een verhoging van de subsidie met 30.000 euro. Tevens bevat dit voorstel een oproep aan Gedeputeerde Staten en Omroep Flevoland om te zoeken naar een structurele oplossing.*In 2003, het Europees jaar van mensen met een handicap, kwam het idee naar voren om de uitzendingen van Omroep Flevoland ook toegankelijk te maken voor mensen die niet of minder goed kunnen horen. Met een stimuleringssubsidie voor twee jaar is dit met ingang van 1 februari 2005 gerealiseerd. *

* *

*Per 1 januari 2007 zijn de landelijke publieke omroep en de commerciële
omroepen verplicht zijn hun Nederlandstalige televisieprogramma's te
ondertitelen via teletekstpagina 888. Wij zijn van mening dat ook de
regionale omroepen hieraan gevolg dienen te geven. Net als bij de eerder
genoemde omroepen, dient dit te gebeuren uit de reguliere bedrijfsvoering.
Mocht de televisie ook als rampenzender worden aangewezen (het verzoek om dat mogelijk te maken ligt bij de minister van BZK) dan wint de ondertiteling aan belang.*

geplaatst door: Pieter van Woudenberg

Bron: persbericht flevoland

Yahoo!

Provinciale Staten stemt tegen voortzetting ondertiteling

Bericht door Yahoo! » ma 23.04.2007 23:17

Provinciale Staten stemt tegen voortzetting ondertiteling

9 februari 2007

Beste allemaal,
Van Anuschka van Ens van het Stichting Gehandicaptenoverleg Lelystad ontvang ik het volgende bericht:

"Mede vanwege onze aandacht voor ondertiteling heeft de PvdA een interpellatie aangevraagd voor de vergadering van Provinciale Staten. De motie van de PvdA over ondertiteling heeft het gisteravond tijdens de vergadering van Provinciale Staten helaas niet gehaald. PvdA, SP, Groen Links en ChristenUnie waren voor.
Met name CDA en VVD stemden tegen. Zij vinden dat de provincie dit niet hoeven te bekostigen, omdat de omroep voldoende financiële middelen heeft.

Wel hebben alle politieke partijen aangegeven de ondertiteling een belangrijke voorziening te vinden. Van de politiek kunnen we echter nu niks meer verwachten.
Zij hebben geen mogelijkheden meer. Mevrouw Zeilstra heeft er op aangedrongen dat we nu een beroep gaan doen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van omroep Flevoland en eventueel aandacht van de media vragen..

Verder wil ik erop wijzen dat mevr. Zeilstra gisteravond een interview heeft gegeven voor de camera van Omroep Flevoland. Dit wordt waarschijnlijk vanavond uitgezonden."

De Stichting Gehandicaptenoverleg Lelystad beraadt zich nu op volgende stappen en gaat overleggen met de Omroep Flevoland. SOAP! heeft aangeboden met hen mee te denken, om een oplossing te vinden die voor vele regionale omroepen (waar nog steeds onvoldoende ondertiteld wordt) mogelijkheden te creeren om wel te ondertitelen.

Groet, Joop Beelen (SOAP! / NVVS)

Yahoo!

Ik ben doof, ik ben boos en ik ben tevreden..

Bericht door Yahoo! » ma 23.04.2007 23:18

9 februari 2007

Ik ben doof, ik ben boos en ik ben tevreden..

De vergadering van provinciale staten van Flevoland heeft een mooi
resultaat opgeleverd.
Dat klink misschien wat vreemd, ik lees in verschillende reacties dat
er teleurgesteld wordt gereageerd. Ik was er bij en zal uitleggen waarom ik dit resultaat zo mooi vind.

Maar eerst dit: Ik ben gisteren heel erg bezig geweest met de
schrijftolk voor de vergadering. De griffier weigerde een tolk te
regelen, en ik dacht dat er best wel veel doven op af zouden komen.
Zonder tolk kan ik de vergadering niet volgen.

Ik vind het principieel onjuist dat een openbare vergadering van de
overheid geen voorzieningen treft voor doven. Wel voorzieningen
treffen voor andere handicaps en niet voor doven, dat kan natuurlijk
niet. Uiteindelijk heeft SOAP! een tolk geregeld,
Hieruit volgt een actiepunt: ik vraag me af of een openbare
vergadering van een overheidslichaam wel rechtsgeldig is als aan het
verzoek een tolk te regelen niet is voldaan. Iedere burger heeft het
recht de vergadering te volgen. En daarbij mag geen onderscheid worden
gemaakt tussen wel of niet gehandicapten en natuurlijk ook niet tussen
verschillende handicaps. Ik zou bezwaar willen aantekenen tegen de
gang van zaken bij de provincie flevoland. Maar ik heb daar wel wat
extra motivatie voor nodig. Bijvoorbeeld meer inzet van andere mensen
en regionale organisaties bij de actie voor ondertiteling bij de
regionale omroep, want dat vind ik minstens zo belangrijk.

SOAP! heeft uiteindelijk een schrijftolk geregeld, zodat de
vergadering van provinciale staten te volgen zou zijn voor doven. De
provincie heeft vervolgens de gigantische beamer in de raadzaal
beschikbaar gesteld. Het gevecht om de schrijftolk heb ik via de email
gevoerd, en daarvan steeds een kopie naar verschillende
discussielijsten gestuurd. Veel meer kan je niet doen als je er alleen
voor staat en het binnen een dag(!) geregeld moet zijn.
Zaken als publiciteit en contact met politici over de ondertiteling
hebben daardoor onvoldoende aandacht gekregen. Wil je echt slagen heb
je een hecht team nodig dat zo nodig ad hoc stevige klappen kan maken.
En dat team was er niet.
(om verschillende redenen heb ik mijn prive tolkuren niet willen
gebruiken om zelf een tok te regelen. Doven hebben recht op maar 30
uur per jaar(!).)

De organisatiegraad van doven en slechthorenden is slecht. Dat geldt
niet alleen voor Nederland, maar ook voor de provincie Flevoland. De
vergadering gisteren heeft een uitstraling naar heel Nederland. Je kan
je de vraag stellen wat de andere provincies gaan doen. Ik heb
gisteren steun gehad van Joop Beelen maar hij kon niet echt veel omdat
het een regionale kwestie is. Daarnaast waren het vooral de reacties
van mensen op de discussielijsten en mijn collega's op het werk die
mijn motortje draaiende hield. Ik wil Joop bedanken voor zijn inzet.
Helaas kon ik in mijn eentje binnen een tijdsbestek van een dag niet
voldoende mensen mobiliseren. Dat bleek ook uit de opkomst, die was
erg laag. Anja, ik wil je bedanken voor je komst!

Ik wil eigenlijk met twee dingen verder: de toegankelijkheid van
openbare vergaderingen en de ondertiteling. Helaas heb ik juist door
mijn laatdoof zijn en de tinnitus geen energie om daar structureel en
vasthoudend als een terrier mee bezig te blijven. Misschien is dat ook
wel een van de redenen van de lage organisatiegraad van doven en
slechthorenden, want de anderen hebben ook de energie niet om voor de
groep op te komen.

Maar nu het goede nieuws:
1) De raad heeft uitgesproken dat Omroep flevoland over voldoende
middelen beschikt om de ondertiteling zelf te bekostigen. Subsidie is
daarom niet nodig.
2) Alle politieke partijen hebben uitgesproken dat het de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van Omroep Flevoland is de
nieuwsuitzendingen met ondertiteling uit te zenden. (ik kan niet weten
of er partijen zijn die zich niet hebben uitgesproken. Ik weet wel wat
er is gezegd maar niet door wie. Dat kan misschien uit de notulen
blijken.)
3) De behandeling heeft ruim een uur geduurd. Dat 40 statenleden en de
fracties van verschillende politieke partijen hier tijd aan besteden
is een erkenning van het maatschappeljk belang van ondertiteling bij
de regionale omroep.

Ik ben hier erg tevreden over. Provinciale staten hebben hiermee
aangegeven dat het ondertiteling maatschappelijk van belang is. En ze
hebben uitgesproken dat de regionale omroep een maatschappelijke
verantwoordelijkheid heeft. De notulen staan nog niet op de site van
PS, maar ik denk dat die voldoende houvast zal bieden om omroep
flevoland onder druk te zetten.

Omroep Flevoland heeft een nieuwsitem over het afwijzen vande subsidie
op hun website. Het lijkt er gezien de erg gekleurde berichtgeving op
dat ze niet van plan zijn om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
te nemen.

Nu is de zet aan ons. Wie, of welke organisatie helpt op regionaal niveau?
De voorzet is gegeven, het is een kwestie van nu inkoppen of de bal laten gaan.


Met vriendelijke groet,
Pieter van Woudenberg.

Yahoo!

Bericht door Yahoo! » ma 23.04.2007 23:19

9 februari 2007

Tja, Pieter en ik waren met zijn tweetjes en eerlijk gezegd had ik een soort van
plaatsvervangende schaamte naar SOAP toe voor het beschikbaar stellen van een
schrijftolk. Daar zit zo iemand dan voor 2 mensen te schrijven! Het kan toch
niet zo zijn dat Pieter en ik de enige dove mensen in Flevoland zijn? Er moeten
er toch veel meer zijn? Goed, niet iedereen checkt dagelijks zijn mail, maar er
zijn er genoeg die dat wel doen.
En die mensen die er zijn kijken o.a. toch ook naar omroep Flevoland? Waar
waren jullie dan? Kom dan later ook niet zeuren of eisen dat er moet worden
ondertiteld
Kijk, als iemand niet kan komen of het niet belangrijk genoeg vindt dan had het
de mensen gesierd om even een berichtje te posten, want het lijkt me nl. ook
sterk dat alle internetverbindingen het ineens niet meer zouden doen.
Zo, dat moest ik even kwijt, want ik vond het te treurig voor woorden
gisteravond.

Wat betreft het regionale organiseren en mobiliseren ben ik nog aan het denken.
Er schijnt hier een gehandicaptenplatform te zijn, maar daar had ik geen flauwe
notie van. Hebben ze een website? Geen flauw idee.
Zou het niet handig zijn dat er, zoals gisteren het geval was, op korte termijn
mensen gemobiliseerd moeten worden, er dan een telefoontje of mailtje naar dat
platform kon gaan? Dit platform kan dan gelijk de leden benaderen met bv. zoals
gisteren het geval was, een auditieve handicap. Je weet dan gelijk wie er wel en
niet komt. En zoiets moet binnen een dag te regelen zijn. Het is maar een denken
hoor, want ik heb echt geen idee wat zo'n platform is, doet of wil.

groeten Anja

Yahoo!

Bericht door Yahoo! » ma 23.04.2007 23:20

10 februari 2007

Beste Pieter,
Geweldig zoals jij je hebt ingespannen voor de mensen van Flevoland. Dove
mensen zijn vaak ook apatisch. Het zal mijn tijd wel duren omdat ze niet weten
dat ze wellicht toch holpen kunnen worden.
Ik lees meestal al je berichten maar kan je tot mijn spijt wegens een
lichamelijke handicap en immobiliteit niet van dienst zijn.
Vriendelijke groet, Janny Essing.

Yahoo!

Bericht door Yahoo! » ma 23.04.2007 23:20

10 februari 2007

Soms krijgen de verkeerden een lintje. Peter heeft er inmiddels wel recht op.

vr groet. Bert hendriks

Yahoo!

Bericht door Yahoo! » ma 23.04.2007 23:21

12 februari 2007

Hallo,

Pieter heeft in zijn eentje geprobeerd mensen te mobiliseren te komen
naar de openbare raadsvergadering. Pieter heeft hierbij gebruik gemaakt
van zijn de hem bekende kanalen die hem direct in contact kunnen brengen
met anderen. Het viel me op dat hij daarbij alleen de mensen bereikten
die op de mailgroepen zitten van de NVVS, Plots- en laatdoven en de
CI-forum. Heeft hij de vroegdoven weten te bereiken? Kent hij de
mailgroepen van de vroegdoven?

Verder wil ik zeggen dat het niet moet uitmaken of een schrijftolk zit
te werken voor 1 persoon of voor 100 mensen. ! persoon erbij kunnen
betrekken is een heel wereld gewonnen (bij wijze van spreken). Het gaat
om het principe dat communicatie op maat gegeven kan worden en dat bij
gesprekken en discussies niemand buitengesloten wordt. Die persoon hoeft
zelfs niet eens actief mee te doen. Het gaat erom dat de mogelijkheid
wordt geboden gesprekken te kunnen volgen.

Zelf voel ik schaamte toe naar de Provincie Flevoland dat zij nergens
verantwoordelijkheid voor wil dragen: niet voor de toegankelijkheid van
haar eigen openbare vergaderingen en niet voor de toegankelijkheid van
haar voorzieningen in de provincie.

Ik wil Pieter dan ook complimenteren met zijn openbare oproep aan
Omroep Flevoland. Ik wil hem adviseren deze oproep ook op andere
manieren te plaatsen en niet alleen digitaal.
Voorstel: Sturen naar de regionale kranten in Flevoland, per brief
naar Omroep Flevoland., Laten plaatsen in Hoor! e.d.

Veel succes verder Pieter! Na de aftrap nog de vervolgtrappen door
andere spelers van je elftal.

Vriendelijke groet,
Jacqueline Rensen

Plaats reactie

Terug naar “Hoorproblemen in de maatschappij”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten