Als het even niet meer lukt

Hier kan je vragen stellen over: ambulante begeleiding, rugzak en indicatiestelling.

Moderator: Forummoderator

José

Als het even niet meer lukt

Bericht door José » zo 04.11.2007 16:45

Als het even niet meer luktTegenwoordig gaan veel kinderen met een rugzakje naar het regulier onderwijs. Daar zijn ze vaak de enige in de klas of op school met hoor- of spraaktaalproblemen. Je bent dan ‘anders’ dan andere kinderen. Je verstaat en begrijpt niet alles direct, je snapt moppen verkeerd, je moet soms op je tenen lopen om alles bij te benen. Dit kan sociaal en emotioneel gevolgen hebben.
Je zou wel eens kinderen willen ontmoeten die hetzelfde hebben. Een gevoel van herkenning willen hebben: ‘oh ja, dat heb ik ook’. Waar kun je dan terecht?


Er zijn in Nederland enkele organisaties die begeleiding geven en waar je als kind én ouders terecht kan. Deze organisaties zijn gespecialiseerd in het geven van ondersteuning aan doven en slechthorenden. Ook hebben zij steeds betere kennis van spraak-taalproblemen. Viataal, KEGG, Auris en Sint Marie zijn organisaties die trainingen en cursussen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling aanbieden. Bij ernstige problemen is behandeling mogelijk door STAP of Curium.

Afbeelding
De Open Circel
Slotemaker bruïneweg 248
6531 MV Nijmegen
tel: 024- 359 1919
www.viataal.nl

VIATAAL

Binnen Viataal, een instelling voor zorg en onderwijs voor mensen met auditieve en of communicatieve beperkingen, zijn trainingen ontwikkeld op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling; de STER-training en AJONGH trainingen. Ook zijn er trefpunten voor slechthorende kinderen en voor kin-deren met spraak-taalmoeilijkheden. De trainingen werden tot nu toe voornamelijk gegeven op de Open Cirkel in Nijmegen. De trainingen worden ook aangeboden op andere scholen en instellingen binnen Viataal, en zelfs daarbuiten.AJONGH

De AJONGH trainingen (Als Je Oren Niet Goed Horen) zijn bedoeld voor kinderen en jongeren die slechthorend of doof zijn (deel I voor kinderen van 5-7 jaar, deel II van 8 tot 12 jaar en deel III voor jongeren ouder dan 13 jaar). De trainingen geven enerzijds meer kennis omtrent de handicap. Wat is ge-luid?, Horen we allemaal hetzelfde? Waar haal ik informatie vandaan? Wat betekent slechthorend/doof zijn voor mijn toekomst? Welke rol spelen spraakafzien en gebaren in mijn communicatie? Anderzijds kunnen de kinderen en jongeren zich identificeren met andere slechthorenden/doven. Ze ervaren wat slechthorend en doof zijn voor henzelf en hun omgeving betekent.


STER
De STER-trainingen zijn bedoeld voor kinderen die ernstige problemen hebben in de spraak-taal ont-wikkeling of een stoornis hebben binnen het autistisch spectrum. De volgende trainingen worden aange-boden voor:
- kinderen tot 9 jaar die moeite hebben zich in te leven in een ander, zich te richten op de ander en met het (h)erkennen en begrijpen van emoties en gevoelens bij zichzelf en bij anderen
- kinderen t/m 12 jaar die problemen hebben in de omgang met anderen, faalangstig zijn, niet weer-baar zijn e.d.
- jongeren vanaf 13 jaar die moeite hebben met sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden, wat zich uit in problemen in de omgang met anderen, faalangst, weerbaarheidsproblemen enz.

Afbeelding
Bureau Zorg Onderwijs Zoetermeer
tel: 079 - 329 46 40
teksttel: 079 - 329 47 44
telefonischspreekuur: 9:30 - 12:00 uur
e-mail: G.Vegt@kegg
www.effathaguyot.nl
Bureau Zorg Onderwijs Amsterdam
tel: 020 - 511 05 62
teksttel: 020 - 511 05 59

Koninklijke Effatha Guyot Groep (KEGG)
De KEGG is evenals Viataal een organisatie die onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechtho-renden en mensen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden verzorgt. De organisatie bestaat uit een groot aantal scholen voor speciaal onderwijs en zorgafdelingen. Er zijn zo’n 70 locaties in Noord-, Midden-, en West-Nederland.
De KEGG heeft ook een aantal cursussen voor diverse leeftijdsgroepen. Zij worden zowel individueel als in groepsverband aangeboden.


De Toekomstcursus

‘De Toekomstcursus’ is een individuele training voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor jongeren in deze leeftijd verandert er veel; er wordt van hen verwacht dat zij zelfstandiger worden en vaardig in het ne-men van beslissingen in een leeftijdsfase waarin hun kijk op de omgeving verandert. De training helpt jongeren bij het maken van keuzes en het oefenen van vaardigheden, die zij in de toekomst nodig hebben. De training bestaat uit tien bijeenkomsten van een uur.


Groepstraining

Groepstraining in sociale vaardigheden voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. Dit programma is gebaseerd op de methodiek van Goldstein die zich kenmerkt door het leren door te doen. Het materiaal is optimaal gevisualiseerd. Sociale situaties zijn door leerlingen van het VSO (Voortgezet Speciaal On-derwijs) nagespeeld in NGT (Nederlandse Gebaren Taal) en opgenomen op video. Het jaarprogramma bestaat uit dertig trainingen, die in modules kunnen worden aangeboden‘Spelend leren, leren spelen’

Een groepstraining in sociale vaardigheden voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
In deze training worden verschillende vaardigheden op een speelse wijze getraind en geoefend. Ze is bedoeld zowel voor kinderen die over sociale vaardigheden beschikken maar ze onvoldoende toepassen, als voor kinderen die het aan voldoende sociale vaardigheden ontbreekt. De training bestaat uit dertien wekelijkse bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur en kan plaatsvinden op school of op locatie Jan Tooropstraat 1, te Amsterdam. De groep zal uit vier à zes kinderen bestaan. De bijeenkomsten hebben een duidelijke structuur waaraan de kinderen houvast en veiligheid kunnen ontlenen.

Afbeelding
Zorggroep Stap
Locatie Prof. Groenschool
Korteneartstraat 10
3814 TL Amersfoort
tel: 030 - 479 44 83 (ma-wo-do)


Stap

Stap is de behandelgroep van Auris die 3 dagen per week, na schooltijd (basisonderwijs), begeleiding en behandeling biedt aan kinderen met spraak- en/of taalproblemen of andere moeilijkheden binnen de communicatie. Dit kunnen ook auditieve problemen zijn of problemen die te maken hebben met autisme. Stap biedt kinderen met communicatieproblemen professionele begeleiding en waar nodig specialis-tische hulp. Stap onderscheidt zich van school doordat er geen leerprogramma wordt gevolgd. Stap biedt een veilige en gestructureerde omgeving waarin het kind zichzelf kan en mag zijn. Observatie, behande-ling en begeleiding zijn gericht op het gehele kind, waarbij aandacht is voor alle gebieden van de ontwikkeling.


SINT MARIE

Castiliëlaan 8
5629 CH Eindhoven
tel: 040 - 264 7000
www.sintmarie.nl


SINT MARIE

Ook het centrum Sint Marie biedt diverse trainingen en therapieën aan. Onder andere een sociale vaar-digheidstraining, bedoeld om een positief zelfbeeld te vormen en het zelfvertrouwen te vergroten.
Voor kinderen die geremd worden in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld doordat een kind iets heeft mee-gemaakt dat het moeilijk kan verwerken, is er de Kinder- & jeugdtherapie.


Afbeelding
Curium, Locatie De Vlier, Afdeling voor doven en slechthorenden
Endegeesterstraat 36
2342 AK Oegstgeest
tel: 071 - 515 45 95
teksttel: 071 - 888 77 05
www.curium.nl

Curium - de Vlier
De Vlier is een afdeling van Curium. Als enige in Nederland geeft De Vlier klinische en poliklinische hulp aan dove en anderszins auditief beperkte kinderen en jeugdigen met psychische en psychiatrische problemen. Ook horende kinderen van dove en slechthorende ouders kunnen terecht op De Vlier. Omdat er op De Vlier wordt gewerkt met doven en slechthorenden, is een goede communicatie tussen de kinde-ren en de medewerkers zeer belangrijk. Hiervoor zijn er een aantal speciale voorzieningen op De Vlier, zoals doventolken en communicatiedocenten. De medewerkers van De Vlier kunnen communiceren via gebarentaal.
De aanmelding van een kind kan op verschillende manieren gebeuren: via de verwijzer of via de ouder(s). Maar het kan ook zijn dat een jongere zelf aangeeft dat hij of zij hulp wil en zich aanmeldt bij De Vlier. Daarna volgen er een aantal gesprekken. Gesprekken over de reden van aanmelding, informatie over de verdere behandeling, gesprekken met de kinderpsychiater en een aantal onderzoeken. Deze gesprekken worden gehouden met de ouders en het kind.
Na de gesprekken en onderzoeken kan een kind worden behandeld op de polikliniek of intern worden opgenomen in de kliniek van De Vlier.De therapieën die de kliniek en de polikliniek aanbieden zijn onder andere
creatieve therapie, educatieve therapie en gedragstherapie. Ouderbegeleiding maakt steeds onderdeel uit van het programma. Er is sinds kort een folder uit met meer informatie over wat de Vlier voor u en uw kind kan betekenen. Deze is te downloaden van hun website.
Geschreven door: Marijke Dams
Bron: FOSSTAAL blad uitgave oktober 2007

Plaats reactie

Terug naar “Ambulante begeleiding en De rugzak en over indicatiestelling”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten