Pagina 2 van 2

Re: Cursus Controle over tinnitus door Olav Wagenaar Novemb

Geplaatst: vr 06.12.2013 09:59
door jvdhammen
Bron: http://www.parnassia.nl/files/1707236/T ... opties.pdf
Hier heb ik de samenvatting gepakt en ik zou echt iedereen willen verplichten om dit artikel te lezen.
Het artikel geeft heel goed weer, wat mensen met tinnitus te maken krijgt.

Tinnitus en behandelopties door O.V.G. Wagenaar


Samenvatting
Tinnitus en daaraan gerelateerde klachten komen veel vaker voor dan huisartsen denken.
Tinnituspatiënten vormen een kwetsbare groep. In een gemiddelde praktijk consulteren jaarlijks naar schatting op
basis van prevalentie 30 patiënten de huisarts voor tinnitus of daaraan gerelateerde problemen. Voor
de psychische stabiliteit is het nodig om, naast het standaard medisch onderzoek en otoscopie, tijdens het eerste con
sult al aan algemene psycho-educatie te doen. In dit hoofdstuk wordt een schema gepresenteerd en besproken dat u
daarbij kunt gebruiken. De essentie van de educatie is dat oorsuizen veroorzaakt wordt door overactiviteit van het bre
in, waaraan zowel behandelbare audiologische, somatische als psychische factoren ten grondslag kunnen liggen. De
educatie neemt gevoelens van machteloosheid weg en daagt uit tot een gesprek over voorafgaande belastbaarheid,
waarin vaak veroorzakende, dan wel verergerende en in stand houdende factoren duidelijk worden. De voorgestelde manier
van werken komt tegemoet aan de informatiebehoefte van de patiënt en bereidt deze voor op het diagnostisch vervolgtraject.
Er zijn twee consulten voor nodig, gescheiden door een gehoortest. Het is bovendien van waarde voor het verdere
beleid, omdat het rust, ziekte-inzicht en samenwerkingsbereidheid ten aanzien van het diagnostisch en therapeutisch vervolgtraject creëert.
Verder wordt in dit hoofdstuk een aantal verschillende therapeutische opties beschreven afkomstig uit de richtlijn,
opgesteld door het Nederlands Tinnitus Platform.

Ik vind dit ook een goed stuk, wat de knoartsen verplicht zouden moeten doen:

Een standaard medisch onderzoek inclusiefotoscopie dient plaats te vinden ter uitsluiting of behandeling van behandelbare perifere
oorzaken van (al of niet tijdelijk) gehoorverlies.
Voor nadere diagnostiek moet de arts zich realiseren dat de plaats van het ontstaan in het gehele gehoorproces kan liggen en het
ontstaansmechanisme dus door veel verschillende factoren kan worden getriggerd. Asymmetrisch oorsuizen en evenwichtsproblemen
als begeleidend symptoom zijn indicaties voor uitgebreid KNO-onderzoek. Audiometrie moet als een standaard vervolgonderzoek
worden beschouwd, net als bloedonderzoek (routine bloedbeeld, lever- en nierfunctie, bloedsuiker, schildklierfuncties en choleste-
rol). Op afwijkende waarden dient adequaat te worden gereageerd. MRI van de brughoek-regio is geındiceerd bij geobjectiveerde
asymmetrie van het gehoor of wanneer de patiënt zijn angst voor een brughoektumor ondanks uitsluiting, educatie en begeleiding niet
kwijtraakt. Het beleid bij de brughoektumor is overigens meestal ‘wait & scan’ en eventuele ingrepen leiden niet tot verbetering van
het gehoor, noch van de tinnitusklacht. Een suis die met de polsslag synchroon pulseert, kan aanwijzing zijn voor vaatanomalieen in
het middenoor of een afwijking in de halsslagader. Er zijn geen wetenschappelijke bewijzen voor een causaal verband tussen tinni-
tus en kaakgewrichtafwijkingen. Bij cervicale artrose of andere objectiveerbare aandoeningen van de nekwervels kunnen tinnitus- of
duizeligheidsklachten voorkomen ten gevolge van afwijkende bloedregulering in de (kleine) hersenen.

Re: Cursus Controle over tinnitus door Olav Wagenaar Novemb

Geplaatst: do 02.01.2014 12:13
door jvdhammen
Bron: http://www.mijngezondheidsgids.nl/oorge ... rschatten/

Het belang van een goed werkend gehoor is groot. Het is een essentieel zintuig met veel impact.

Op het eerste gezicht lijken het gehoor en klinische neuropsychologie, het vakgebied van Olav Wagenaar, niet veel met elkaar gemeen te hebben. “Een klinisch neuropsycholoog houdt zich bezig met de
relatie tussen hersenen en gedrag. Als zodanig ben ik in dienst bij een GGZ-instelling die verantwoordelijk is voor de dementiezorg en andere cognitieve stoornissen. Hoewel het gehoor en met name
oorsuizen een persoonlijke missie van mij is, is er wel degelijk een verbinding met mijn professionele vakgebied. Het gehoor is een zintuig en de zintuigen zijn nu eenmaal de informatiekanalen voor het brein.
Er is een duidelijke relatie tussen de werking van de zintuigen en het functioneren van het brein. Mensen met gehoorverlies krijgen daarom vaak ook psychische klachten, zoals angst of geestelijke
vermoeidheid.”

Veiligheid
Het gehoor is een belangrijk zintuig, het enige dat een 360 graden oriëntatie geeft. Het blijkt dat het gehoor een grote rol speelt bij het gevoel en bewustzijn van veiligheid. “Stel dat je nog maar met één oor
kan horen, dan kun je niet goed bepalen waar een geluid vandaan komt. In de communicatie kun je je vergissen en dat is erg vermoeiend, maar ten aanzien van de functie van oriëntatie kan dat zelfs
gevaarlijke situaties opleveren, bijvoorbeeld in het verkeer”, licht Olav Wagenaar toe. Ondanks het grote belang van een goed gehoor, heeft hij de indruk dat de rol van een goed werkend gehoor voor de
psyche en het functioneren van het brein nog wel eens wordt onderschat. Als het brein het door psychische of lichamelijke conditieverlies of zelfs dementie moeilijk heeft, heeft het juist behoefte aan een
optimale informatievoorziening. “Door gehoor- of gezichtsverlies kan bij mensen met cognitieve problemen op deze manier zelfs een delier ontstaan.”
Lichtzinnig met lawaai

Het lijkt derhalve overbodig om te melden dat een gezond gehoor van eminent belang is. Toch gaan we vaak wat lichtzinnig om met het gehoor. Hard geluid is funest. Dat geldt vooral voor jongeren.
Discotheekbezoek, mp3-spelers met koptelefoons, maar tegenwoordig ook uitstekende en krachtige geluidsapparatuur in auto’s teisteren het gehoor bijna dagelijks. Er is anderzijds gelukkig ook
belangstelling om het gehoor te beschermen: in discotheken en tijdens popconcerten zijn soms geluidsdempende oordopjes te koop. Maar het gehoor is al ‘normaal’ aan slijtage onderhevig, we horen
gewoon minder naarmate we ouder worden. Alles wat extra slijtage veroorzaakt moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Want eenmaal beschadigd komt het gehoor ook niet meer terug, er is op dit
moment geen curatieve geneeskundige methode om bestaande gehoorbeschadiging te repareren. Revalidatie, bijvoorbeeld in de vorm van hoortoestellen, bestaat uiteraard wel.
Oorsuizen

Olav Wagenaar schreef het boek ‘Eerste Hulp Bij Oorsuizen; wat is tinnitus en hoe is het te beheersen’, een fenomeen dat steeds meer mensen kennen. Oorsuizen of tinnitus kan worden veroorzaakt door
aandoeningen die het gehoor aantasten, zoals de ziekte van Ménière, een ernstige (binnen)oorontsteking, otosclerose, beschadigingen door een klap op het oor of excessief gebruik van bepaalde stoffen of
medicijnen. Alles wat leidt tot gehoorschade verhoogt de kans op oorsuizen. “Oorsuizen wordt ook wel fantoomgeluid genoemd: het is het fenomeen dat je een geluid hoort, maar zonder dat er een
geluidsbron is. Alhoewel het wel aan de definitie van hallucinatie voldoet, is het in principe geen psychiatrisch verschijnsel. Opvallend is dat er met het oor zelf meestal niet zo veel aan de hand is, het is dan
ook een fenomeen met een functie dat optreedt in de hersenen”, legt Olav Wagenaar uit. “Het is eigenlijk een invulling van hetgeen je niet meer hoort. Oorsuizen is een poging van de hersenen om de
informatiestroom van het gehoor compleet te maken. Iemand met gehoorverlies hoort bepaalde tonen niet, er zit als het ware een gat in de informatie, dat het brein gaat opvullen. Vanuit neuropsychologisch
perspectief bezien lijkt het oorsuizen dan ook afkomstig uit het geheugen. Normaal gesproken doet het brein dat altijd al, maar neem je het niet waar. Uit het feit dat je het bij oorsuizen wel bewust
waarneemt, kun je concluderen dat er ‘een gaatje’ in de auditieve informatie is dat opgevuld, ‘gecompleteerd’, moet worden én dat dat proces ineens hoorbaar is, en kennelijk met ‘ pijn en moeite’ gebeurt.
Dat zegt iets over de overbelasting van het brein. Tinnitus is dus vooral een symptoom van overbelasting, die weliswaar kan komen omdat het gehoor beschadigd is, maar ook ergens anders vandaan kan
komen.”

Overbelasting

Bij veel mensen is gehoorverlies de belangrijkste oorzaak van oorsuizen, maar die vlieger gaat zeker niet altijd op. Dan is er sprake van een psychische of lichamelijke overbelasting. Bij deze mensen komt uit
onderzoek en een gehoortest vaak niet meer naar voren dan een reguliere slijtage van het gehoor. “In de reguliere zorg bestaat dan de neiging om te stoppen omdat er geen verklaring is, of het wordt
toegeschreven aan het normale gehoorverlies als gevolg van ouder worden. Diagnostisch gezien zou het goed zijn om dan ook te kijken naar de psychische en lichamelijke conditie.” Dat impliceert dat het
oorsuizen in deze gevallen wel aanknopingspunten voor behandeling heeft en verminderd kan worden. Een belangrijke conclusie, want tinnitus kan behoorlijk invaliderend zijn. “Stel je iemand voor met een
flinke burn-out. Die persoon kan tinnitus krijgen, waarmee hij naar een oorarts en/of audioloog gaat, maar die vindt niets. Hij moet maar met zijn oorsuizen leren leven. Intussen speelt de burn-out door, en
iemand met dergelijke klachten ziet alles vaak somber in. Hij voelt zich al beroerd en krijgt er ook nog eens zo’n aandoening als oorsuizen bij. Door die emotionele reactie op de machteloosheid ten aanzien
van oorsuizen wordt de burn-out alleen maar versterkt, wat de tinnitus weer versterkt. Dat is een neergaande spiraal die kan leiden tot ernstige psychiatrische verschijnselen. De tinnitus is het symptoom
van een overbelasting, maar voor velen ook weer het begin van een nieuwe overbelasting.” En juist daar ligt een belangrijke rol voor de hulpverlening.
Drie stappen behandeling

Wagenaar pleit dan ook voor een behandeling van oorsuizen in drie stappen. Allereerst educatie: wat is er aan de hand en waarom krijgt iemand dit? Het inzichtelijk maken van dat mechanisme zorgt ervoor
dat de emotionele reactie op tinnitus vermindert of neutraliseert. Daarna is het zaak om de voorafgaande oorzaak van de overbelasting aan te pakken en vervolgens om gevolgproblematiek te behandelen.
“Als je die reactie negeert dan ontstaan er vaak psychische klachten en dan kan je behandelen wat je wil, het zal niet of nauwelijks werken door de aanhoudende stressbron. Natuurlijk is het lastig om rustig
te blijven als je hier mee geconfronteerd wordt en dat kan alleen met intensieve neuropsychologische educatie als eerste stap van welk behandeltraject dan ook.” In Limburg is overigens een goede
evidence based gedragstherapie ontwikkeld als het gaat om tinnitus. Ook in Groningen wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar tinnitus. De neuropsychologische visie zoals Olav Wagenaar
onderschrijft, is verwerkt in het nieuwe per 1 januari 2014 aangeboden zorgprogramma van GGMD, een instelling voor Geestelijke Gezondheid en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en
Slechthorenden met dertien vestigingen verspreid over Nederland. Ook dit is een stepped care psychologisch zorgprogramma voor tinnitus patiënten en (apart) voor hyperacusis patiënten.


Ik ben niet met alles eens met Olav Wagenaar, maar hij weet wel heel goed waar hij over praat, vandaar ik wel het artikel hier plaatst.
Voor zijn respect voor patiënten met tinnitus, heb ik wel een grote bewondering voor en dat hebben de rest van hulpverlening in deze zorg niet, op enkele uitzonderingen gelaten.

Re: Cursus Controle over tinnitus door Olav Wagenaar Novemb

Geplaatst: vr 16.05.2014 09:24
door Ron
Veel woorden weinig waardevolle inhoud!!!! Standaard gegevens. De man heeft te weinig kennis om hierover goed te oordelen. Meer een broodschrijver. Ik ken zijn gebrek, maar zal het niet beschrijven. S.v.p. niet teveel ophemelen, commercie!